II. Üldandmed

Jüri Saar
Sünniaeg ja –koht:  21. oktoober 1956, Venemaa.
Kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik.

Töökoht: Tartu Ülikool, emeriitprofessor.

Haridus:

Tartu Ülikool, õigusteaduskond, õigusdoktor 2003;

NSVL Siseministeeriumi Akadeemia, psühholoogiakandidaat

(õiguspsühholoogia) 1989;

Tartu Riiklik Ülikool, psühholoogia osakond, 1975-1980, psühholoog-pedagoogi

diplom 1980;

Nõo Keskkool, füüsika-matemaatika eriklass 1971-1974;

Pärnu rajooni Tootsi 8-klassiline Kool 1963-1971.

Keelteoskus:

eesti keel- emakeel;

vene keel- hea;

saksa keel- hea;

inglise keel- hea.

Teenistuskäik:

alates 2020   TÜ emeriitprofessor

2015-2020    TÜ kriminoloogia professor

2007-2015    TÜ korraline kriminoloogia professor, Avaliku õiguse instituudi juhataja asetäitja, kriminaalõiguse, kriminoloogia ja kognitiivse psühholoogia õppetooli juhataja asetäitja, õigusteaduskonna koordinaator Tallinnas;

2005-2007  TÜ korraline kriminoloogia professor, kriminoloogia õppetooli juhataja, TÜ Õigusinstituudi teadusdirektor;

2003-2005  TÜ Õigusinstituut, korraline kriminoloogia dotsent, teadusdirektor;

2000-2003  TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, kuritegevuse

sotsioloogia osakond, juhataja, vanemteadur;

1994-2000  Eesti Sisekaitseakadeemia, psühholoogia õppetool, juhataja,

professor;

1993-1994   Eesti Riigikaitse Akadeemia, Korrektsiooni kolledž, direktor;

1983-1993   Tartu Ülikool, Käitumishälvete Sotsioloogia Laboratoorium, teadur,

al. 1989 juhataja;

1980-1983   Erikutsekool Nr. 35, psühholoog-kasvataja.

sealjuures:

Tartu Ülikool, õigusteaduskond, doktorantuur 1996-2000;

ENSV TA Ajaloo Instituut, aspirantuur 1982-1986.

Teaduslik ja arendustegevus

1. Uurimisvaldkonnad

1.1. Kriminaalne käitumine ja individuaalsed elukäigud. Kriminaalse aktiivsuse Eesti kestvusuuringut (longitudinal study) alustasin 1985. aastal ning see jätkub uue etapina 2009. aastast. Esmalt analüüsiti siinsete alaealiste kasvatus- ja karistusasutuste 317 kasvandiku elukäike ja kriminaalseid karjääre 15 aasta kestel. Uuringu kokkuvõttena valmis 2003. aastal kaitstud doktoridissertatsioon ja mitmed varasemad tulemused on avaldatud erinevates artiklites. ETF grandi kaudu finantseeritud uuring “Alaealisena õigusvastaselt käitunud indiviidide kriminaalse aktiivsuse jätkumine ja lõppemine keskeas”, mis kestab kuni 2012., vaatleb kohordi indiviidide kriminaalse aktiivsuse edasist kulgu. Arengu- kriminoloogilised uuringud on kaasaegses empiirilises kriminoloogias jätkuvalt üks kõige suurema huvi all olevaid suundi.

1.2. Kuritegevuse kontroll. Alates 1990ndate aastate algusest ilmnes vajadus rajada Eestisse varasemate kuritegevuse kontrolli institutsioonide asemel uued, mis sobiksid demokraatlikku väikeriiki. Osalesin Eesti kriminaal-justiitssüsteemi loomises läbi avaliku diskussiooni (vt artiklid ajakirjanduses), samuti Eesti Sisekaitseakadeemias uue põlvkonna korrektsiooni- ja politseiametnike koolitamissüsteemi luues. Sellealastes uuringutes olen tegelnud nii kriminaal-justiitssüsteemi üldise arengu probleemidega, kui ka konkreetsemalt vangistuse ja surmanuhtluse küsimustega. Eesti olukorra uurimine ja analüüs on olnud võrdlev ja interdistsiplinaarne ning on praeguseks keskendunud üha enam rahvusvahelisele koostööle kuritegevuse kontrolli valdkonnas.

1.3. Kuritegevus Eestis. Olulisemad Eesti kuritegevuse analüüsi resultaadid perioodi 1991-2001 kohta on esitatud kollektiivses monograafias, mille valmimisel osalesin koostaja ja autorina. Eesti kuritegevuse erinevaid aspekte olen käsitlenud mitmes artiklis, erilist tähelepanu olen pööranud tapmistele kui vägivaldse kuritegevuse ühele olulisemale liigile. Viimastel aastatel olen pööranud suuremat tähelepanu korruptsiooni kui kuritegevuse erivormi uurimisele ja alternatiivsete meetodite kasutamisele kuritegevuse ja teiste hälbekäitumise vormide hindamisel.

1.4. Organiseeritud kuritegevus. Organiseeritud kuritegevuse uurimine toimus ETFi grandiprojekti „Organiseeritud kuritegevus Eestis: kriminoloogiline ja sotsiaalne aspekt” ja Euroopa Liidu Sekretariaadi tellitud uurimistöö “Eesti õiguskaitseasutuste koostöö Euroopa Liidu liikmesriikidega piiriülese kuritegevuse tõkestamisel (olukord enne ja pärast liitumist Euroopa Liiduga)” raames. Tulemused on avaldatud mitmetes publikatsioonides. Seksuaalse ekspluateerimisega seotud inimkaubanduse analüüsiks ja hindamiseks on koostöös Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga (International Organization for Migration) viidud läbi kaks uurimisprojekti. Teemaga tegelesin  Nebraska Ülikoolis Fulbrighti teadusstipendiaadina ja tegelen Saksamaal Max-Plancki-Instituudi (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg).

1.5. Nõukogude perioodi kriminaal-justiitssüsteem ja selle funktsioneerimine (ajalooline kriminoloogia). Uurimistöö nimetatud valdkonnas on toimunud Max-Plancki-Instituudi (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg)  koordineeritud rahvusvahelise projekti („Strafrecht in Reaktion auf  Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse”) raames ja Kistler-Ritso Eesti Sihtasutuse koordineeritud uurimisprojektis.

1.6. Tsivilisatsioonilised faktorid kuritegevuses ja kuritegevuse kontrollis. Tsivilisatsioonilis-kultuuriliseks lähenemiseks kuritegevusele sain inspiratsiooni S. Huntingtoni (1927-2008) teesidest tsivilisatsioonide kokkupõrke kui uue rahvusvaheliste suhete analüüsi paradigmast. Esimesed publikatsioonid sel teemal avaldasin 1990ndate aastate keskpaigas. Kuna tänaseks on kujunenud välja uus rahvusvaheline kriminogeenne olukord (fundamentalistlik terrorism, tsivilisatsioonis-kultuuriliste mõjupiirkondade geograafilised muutused jms), suureneb niisuguste arengute tsivlisatsioonilis-kultuurilise analüüsi vajadus jätkuvalt. Olen veendunud, et siit areneb välja uus teoreetiline baasmudel XXI sajandi kriminoloogias (kultuuriline kriminoloogia).

2. Rahvusvahelised projektid

2006-2008 Euroopa Komisjoni finantseeritav DAPHNE II Programm „NMS contribution to The International Self-Report Study on Violent Behaviour, Attitudes and Victimization among Youth“. Eesti koordinaator.

2005-2006 Euroopa Komisjoni finantseeritav AGIS programmi projekt “Organised crime, corruption and the movement of people across borders in the new enlarged EU: A case study on Estonia, Finland and UK”. Projekti teostab konsortsium koosseisus: The Victoria University of Manchester (UK, projekti peakoordinaator), The European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI) ja Tartu Ülikool. Eesti koordinaator.

2005 Euroopa Komisjoni ja finantseeritav integratsiooni projekt „e-Learning Tool on Anti-Discrimination Legislation for the Judiciary in Finland, Latvia and Estonia”. Partnerid: Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsioon (IOM) (projeki peakoordinaator), Finnish League for Human Rights, Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies, TÜ Õigusinstituut. Eesti koordinaator kuni mai 2005.

2004 International Organization for Migration (IOM) tellitud uurimistöö “Trafficking in Women for Sexual Exploitation: An Analysis of the Situation in Estonia”. Projekti juht.

2001 International Organization for Migration (IOM) tellitud uurimistöö “Trafficking in Women and Prostitution in Estonia: Social and Legal Aspects”. Projekti juht.

1997-1998 osalemine Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht`i koordineeritud rahvusvahelises projektis „Strafrecht in Reaktion auf  Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse” (koos prof. J. Sootakiga).

3. Individuaalsed uurimistoetused

1993, 1997, 2002, 2010, 2013, 2017 saanud Max-Planck-Gesellschafti uurijastipendiumi.

1997-1999 saanud NATO demokraatlike institutsioonide uurimisstipendiumi, teema “Kriminaal-justiitssüsteem ja ühiskonna demokratiseerumine Eestis”.

1990 saanud HEUNI (The European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations) uurijastipendiumi, teema „Alaealiste õigusrikkujate resotsialiseerumine eriasutustes”.

4. Muu teaduslik organisatsiooniline tegevus, osalemine komisjonide, nõukogude ja toimetuste töös

Aastatel 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 korraldanud rahvusvahelist “Balti Kriminoloogia Seminari”.

“Rotary Internationali” poolt tehtud raamatuannetuse organiseerimine, mis lõppes 2005 kevadel suure arvu õigusalase teaduskirjanduse saabumisega TÜ Õigusinstituudi raamatukokku.

Eesti Psühholoogide Liidu liige

Euroopa Õiguse ja Psühholoogia Assotsiatsiooni (European Association of  Psychology and Law)  liige.

Alates 1995 – Euroopa Õiguse ja Psühholoogia Assotsiatsiooni Ida Euroopa Erikomitee liige.

Euroopa Kriminoloogia Ühingu (European Society of Criminology) liige.

Alates 2009 Sisekaitseakadeemia Toimetised toimetuskolleegiumi liige.

Alates 2005 perioodilise väljaande „Baltic Criminological Review” (Tartu University Press) toimetaja.

Alates 2005 ajakirja „European Journal of Criminology” (Sage Publications) rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige.

5. Osalemine ekspertiisides, retsensendina

Alates 2019 Leedu Teadusagentuuri ekspert

Alates 2013 kevadest Pricewaterhouse Coopers ekspert

2005 kevadel SA “Archimedes” ekspert

Riigikontrolli auditi “Alaealiste erikohtlemine kriminaalmenetluses” (kontrollaruanne Nr 004/2002 esit. 31.12.2002) ekspert

Administratiivtöö ja muud kohustused

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (Transparency International Eesti esindus) juhatuse esimees alates mai 2009 kuni mai 2010, mai 2010 kuni mai 2012 juhatuse liige.

Valitsuskomisjoni Riiklik Kuriteoennetuse Nõukogu liige alates 2000.

Tartu Ülikooli nõukogu asendusliige alates 2007.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu liige alates 2003.

TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi Nõukogu liige 2000-2003.

Eesti Sisekaitseakadeemia Nõukogu liige 1993-2000.

Erialane enesetäiendamine

 • aprill-mai 2017 Max-Plancki Rahvusvahelise ja Võrdleva Kriminaalõiguse Instituudis (Freiburg, Saksamaa) külalisuurija (prof. H.-J. Albrecht);
 • november 2016 Göttingeni Ülikool (Saksamaa) külalisuurija (prof. E. Winkler);
 • aprill 2013 Max-Plancki Rahvusvahelise ja Võrdleva Kriminaalõiguse instituudis (Freiburg, Saksamaa) külalisuurija (prof. H.-J. Albrecht);
 • aprill-mai 2010 Max-Plancki Rahvusvahelise ja Võrdleva Kriminaalõiguse Instituudis (Freiburg, Saksamaa) külalisuurija (prof. H.-J. Albrecht);
 • 2006-2007 õppeaasta Nebraska Ülikoolis (Ameerika Ühendriigid), kriminoloogia osakonnas külalisuurija, Fulbright`i stipendiaat (prof. C. Eskridge);
 • aprill-mai 2002 Max-Plancki Rahvusvahelise ja Võrdleva Kriminaalõiguse Instituudis (Freiburg, Saksamaa) külalisuurija (prof. H. Kury);
 • märts-mai 1997 Max-Plancki Rahvusvahelise ja Võrdleva Kriminaalõiguse Instituudis (Freiburg, Saksamaa) külalisuurija (prof. H. Kury);
 • oktoober-november 1992 Max-Plancki Rahvusvahelise ja Võrdleva Kriminaalõiguse Instituudis (Freiburg, Saksamaa) külalisuurija (prof. H. Kury);
 • 1991-1992 õppeaasta Linzi Ülikooli Psühholoogia Instituudis (Austria) vahetusstipendiaat (prof. G. Kette);
 • juuli-august 1991 School of Criminal Justice of Northeastern University ja Curry College (Boston, MA) akadeemilise suveprogrammi külalislektor (prof. D. Germanotta);
 • mai 1990 HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, Helsinki) uurimisstipendiaat (prof. M. Joutsen);
 • juuli 1981 stažeerimine Leningradis Behterevi nim. Psühhoneuroloogia Instituudis (prof. A. Litško).

Osalemine ettekannetega rahvusvahelistel konverentsidel

(2014). The fourth period of social control. In 14th Annual Conference of the European Society of Criminology, Prague, 10-13 September, 2014, Czech Republic.

(2012). Causes of deaths and mortality rates of former juvenile delinquents in Estonia (with A. Markina). In The American Society of Criminology 68th Annual Meeting „Thinking About Context: Challenges for Crime and Justice”, November 14th-17th, 2012, Chicago, IL, U.S.A.

(2012). Mortality rates of former juvenile delinquents in Estonia (with A. Markina). The 12th Annual Conference of the European Society of Criminlogy „Criminology in the 21st Century: A Necessary Balance Between Freedom and Security“, 12-15. September 2012 Bilbao, Spain.

(2012). The fourth period of social control and fundamental terrorism. The 25th Baltic Criminological Seminar „Security and Democracy in Changing World”, 19-21 April 2012, Tallinn. Estonia.

(2011). Crime in the Globalized World: A Cultural-Civilizational Approach. In 11th Annual Conference of the European Society of Criminology „Rethinking Crime and Punishment in Europe“, September 21th- 24th, 2011 Vilnius, Lithuania.

(2010). Criminal careers in Estonia. In Crime and Social Institutions: The American Society of Criminology, 62nd Annual Meeting, November 17-20 2010, San Francisco, California, Official Program, p. 340.

(2009). A Study of Criminal Careers in Estonia: Preliminary Findings. In Criminology and Crime Policy Between Human Rights and Effective Crime Control: IX. Conference of the European Society of Criminology, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September 2009, Book of Abstracts p. 151 (koos M. Märtsoniga).

(2009). Invited participant. 9th Informal Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights, „Human Rights in Criminal Justice Systems”, Strasbourg, France 18-20 February 2009.

(2008). Corruption in Estonia. The 21st Baltic Criminological Seminar „Security and Democracy in Changing Europe. Meriton Grand Hotel, Tallinn 19-21 June 2008.

(2007). Trafficking in Human Beings and Law Enforcement: An Estonian Situation. In 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security, 14-16 June 2007, Coference Program, p. 41.

(2006). Trafficking in Women and Prostitution in Estonia: Legal and Social Aspects. In The American Society of Criminology 58th Annual Meeting „Democracy, Crime and Justice”, November 1-4, 2006, Los Angeles Convention Center, LA, California, p. 276.

(2006). Corruption in Estonia: A „success story” or not? In The Stockholm Criminology Symposium. Stockholm, Sweden, June 15-17, 2006. Program & Abstracts, pp. 102-103.

(2005). Trafficking in women for sexual exploitation: The case of Estonia. In 5th Annual Conference of the European Society of Criminology: Challenges of European Integration. Challenges for Criminology. Cracow, Poland, August 31- September 3, 2005.

(2005). Criminal exploitation of women and children: Role for the police. Country Report Estonia. In International Police Executive Symposium (IPES) Ancillary Meeting – The Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 18-25 April 2005, Bangkok. Individual expert. Program agenda (koos A. Markinaga).

(2004). Expected changes in cross-border crime in Estonia after EU enlargement. In 4th Annual Conference of the European Society of Criminology: Global similarities, local differences. Amsterdam, the Netherlands, August 25-28, 2004. Programme and Abstracts, p. 207 (koos A. Markinaga).

(2004). Crime and crime control: a civilizational-cultural approach. In XVII Baltic Criminological Seminar „Crime control in enlarging Europe: Theory and practice”. Institute of Law, University of Tartu, June 24-26, 2004, Tallinn, Estonia.

(2004). Criminal Careers in Transition Society (Case of Estonia). In Academy of Criminal Justice Sciences, 41st Annual Meeting. March 9th-13th, 2004, Las Vegas, Nevada. Program, p. 32.

(2003). The Criminal Careers of Estonians and Non-Estonians. In 3rd Annual Conference of the European Society of Criminology: Crime and Crime Control in an Integrating Europe. Helsinki, 27.-30.08.2003, Abstracts.

(2002). Grundlinien der Strafverfolgung und ihre praktische Umsetzung. In Strafrechtsentwicklung in Osteuropa: Zwischen Bewältigten und neuen Herausforderungen. Internationales Symposium, 26.-29. Juni 2002, auf Schloss Ringberg, Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft. Texte der Referenten.

(2001). National Perspectives of Main Problems Concerning Trafficking in Women in the Baltic States: Research Findings. Estonia. In Regional Seminar „Trafficking in Women in the Baltic States: The Extent of the Challenge and Search for Effective Remedies”. IOM, Sida, 15-16 October 2001, Vilnius.

(2000). The homicide rate as the indicator of the social situation in Estonia. In XIII Baltic Criminological Seminar „Crime control: Current problems and developments in prospect”. Institute of International and Social Studies, Tallinn Pedagogical University, June 25-26, 2000, Tallinn, Estonia.

(1999). Landesübersicht Estland. In Criminal Law in Reaktion to State Crime: Comparative Insights into Transitional Processes. International Colloquium June 3-5, 1999. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau. Landesübersichten S. 59-68 (koos J. Sootakiga).

(1997). Kriminalprävention in Estland. In Kriminalprävention und Gemeinwesen, Russisch-deutsches Symposium. Sankt Petersburg, 14.-19.10.1997. Programme.

(1996). Criminal careers in Estonia. In 6th European Conference of Law and Psychology. Siena: University of  Siena, August 28-31 1996, Abstracts, p. 51.

(1996). Crime in Estonia as a Conflict of Civilizations. In IX Baltic Criminological Seminar „Crime and criminology at the end of the century (theoretical approach)”. Estonian National Defence and Public Service Academy, May 22-25, 1996, Tallinn, Lohusalu.

(1995). Criminality as an indicator of the social situation in Estonia. In 51st International Course of Criminology: Impact of political, economic and social change on crime and its image in society. International Society of Criminology, September 12-16, 1995, Warsaw, Poland. Invited lecturer.

(1995). Crime in Estonia Before and After the Political Break. In Ungarisch-deutsches Symposium „Sozialer Umbruch und Kriminalität”, Budapest, Hungary, 20-25. August 1995. Program.

(1992). Predicting recidivism of juvenile delinquents. In The Third European Conference of  Law and Psychology. Wadham and Keble Colleges, University of  Oxford, September 16-19 1992, Abstracts.

Kommenteerimine on suletud